Tel: 0907 705 302

Cena za stavebný dozor

Cena za výkon činnosti stavebného dozoru sa určuje individuálne, na základe projektovej dokumentácie, náročnosti stavby, miesta stavby a požadovaných služieb, resp. podľa počtu návštev stavby, ktoré sa nastavia na základe dohody so stavebníkom.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 0907705302, alebo píšte na mail: mgazdik@profit-stavebnydozor.sk

Rozsah výkonu a povinnosti stavebného dozoru
                                        

  • sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, sledovanie vedenia stavebného denníka
  •  zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby /v rozsahu novo-realizovaných objektov po dátume 28.10.2013/, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia
  • zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán
  • vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu
  •  návrh riešení technického prevedenia stavebných úprav, na základe posúdenia odkrytých prvkov a konštrukcií  - náprava zistených nedostakov
  •  identifikácia nevhodne realizovaných častí stavby, ktoré nie sú už pevne zakryté /napr. základová škára, výstuž v strope, v nosíkoch, DT tvárniciach, ktoré nie už  je možné vizuálne posúdiť/  a návrh sanačných oparení pre elimináciu možných stavebných porúch
  •  kontrola rovinnosti základovej dosky a stropnej dosky nad suterénom
  •  kontrola zvislosti muríva
  •  kontrola fakturácie a výkazov realizovaných prác
  •  súčinnosť pri dodatkoch k zmluve o dielo
  •  súpis nedostatkov stavby pred prevzatím diela, a návrh riešenia ich odstránenia
  •  súčinnosť s projektantom statiky a architektúry – najmä pri riešení nejasností pôvodného projektu stavby
  •  kontrola kvality novo realizovaných prác
  •  technické konzultácie

  Pri výstavbe je nutné prizvať stavebný dozor k nasledovným etapám :

  - po ukončení výkopov
  - pred zabetónovaním základovej dosky
  - pred zabetónovaním stužujúcich pásov a po uložení výstuže pásov a prekladov
  - pred zabetónovaním všetkých železobetónových konštrukcií – pred zakrytím výstuže
  - pred zabetónovaním stropov / monolitických, montovaných/
  - pred demontážou debnenia stropov, schodísk a prekladov
  - po montáži krovu

  O kontrole hore uvedených etáp stavby stavebný dozor vykoná zápis do stavebného denníka, ktorý je povinný založiť a viesť stavebník.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Galéria

Kontakt:

Adresa: Milan Gazdík

Rozkvet 2037/75

01701 Považská Bystrica

Telefón: +421 907705302
E-mail: mgazdik@profit-stavebnydozor.sk